Styret

Styreleder
Camilla Grieg
Nestleder
Per Otto Dyb
Styremedlem
Bjart Nygaard
Styremedlem
Cathrine Rieber
Styremedlem
Tore Ulstein
Styremedlem
Karianne U. Melleby