Bærekraft

Kvinne på sykkel på Marineholmen

Samfunnsansvar og bærekraft

I GC Rieber er vi opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til bærekraftig og langsiktig utvikling innenfor de områdene og bransjene vi opererer i. Vi mener at bedrifter skal bruke sin fagkompetanse og erfaring aktivt til å muliggjøre økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftsarbeid med målrettede initiativer og tiltak.

Å ta vare på våre omgivelser har vært en viktig verdi for GC Rieber helt siden oppstarten for over 140 år siden. Etableringen av GC Rieber Fondene i 1929, ivaretakelse av samfunnet som en av de fire interessegruppene til bedriften og integrering av godt samfunnsansvar i strategier og daglige forretninger, er alle eksempler på dette.

2019 ble året da tanken om samfunnsansvar (CSR) ble komplettert med ordet bærekraft, som etter hvert havnet på alles lepper. Temaet har vært fokusert på også i GC Rieber Gruppen og er tydelig til stede i gruppens styrer og ledergrupper. GC Riebers leveregel nr. 10 lyder: «Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok». Denne er, sammen med de andre levereglene våre, stadig en viktig rettesnor og inspirasjon for gruppen.

I tillegg til miljømessig bærekraft, er også sosial og økonomisk bærekraft viktige verdier. Om lag hver femte krone av gruppens overskudd går dessuten til GC Rieber Fondene og de allmennyttige formål som de støtter innenfor blant annet sosial velferd, forskning, kultur og friluftsliv.

I november 2019 vant GC Rieber Eiendom Bergen Næringsråds Bærekraftpris. I juryens begrunnelse står det at selskapet de siste 10 årene har «… utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler …». Prisen har vært til stor inspirasjon også for resten av GC Rieber Gruppen og bekrefter at langsiktig og målrettet arbeid over tid, både virker og legges merke til. Dette tar vi med oss videre i arbeidet mot en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig fremtid som er forankret i GC Riebers visjon Creating Joint Futures.

UN Global Compact

Siden 2010 har GC Rieber vært tilknyttet FN-initiativet UN Global Compact – verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Organisasjonen har i dag mer enn 10 000 medlemsbedrifter i 156 land. Gjennom årlig rapportering og fokus på FNs bærekraftsmål, har gruppen et godt grunnlag for å intensivere arbeidet med bærekraft frem mot 2030. Samtlige selskaper i gruppen har gjennom grundig analyse valgt ut de prioriterte bærekraftsmål hvor de har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell.

UN Global Compact har utformet ti universelle prinsipper for hva selskaper bør ta hensyn til. Prinsippene er knyttet til følgende temaer:

  • arbeidstakerrettigheter
  • menneskerettigheter
  • beskyttelse av miljøet
  • bekjempelse av korrupsjon

Ved å slutte seg til initiativet har vi i GC Rieber Gruppen forpliktet oss til å la de ti prinsippene bli en integrert del av vår forretningsstrategi, å fremme prinsippene overfor våre samarbeidspartnere og å rapportere på aktiviteter og forbedringer knyttet til de ti prinsippene.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

GC Rieber forplikter seg til å respektere og følge alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og relevante standarder innen internasjonal humanitærrett.

Innføringen av åpenhetsloven pålegger oss å arbeide systematisk med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter gjennom å utføre aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer å forankre ansvar, identifisere, prioritere og håndtere brudd på menneskerettighetene, samt risiko for dette. I tillegg sikrer loven allmennheten tilgang til informasjon om hvordan negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir håndtert.

GC Rieber har lenge hatt etiske retningslinjer som har omhandlet respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg har vi gjennomført tiltak som reduserer risiko for brudd på slike. Vi anerkjenner likevel behovet for åpenhetsloven og ser frem til, sammen med vår leverandørkjede og forretningspartnere, å ytterligere systematisere arbeidet vårt og innsatsen vår for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser knyttet til hvordan GC Rieber arbeider med menneskerettigheter kan rettes til: aapenhetsloven@gcrieber.com

Vår forpliktelse til å overholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold finnes her.